اصول حرفه ای بازاریابی امروزه رقبای تجاری از هر طریق برای تصاحب بازار استفاده می کنند و این یعنی در دنیای کنونی تجارت ندانستن و نشناختن مسیر درست اکتساب بازار مساوی با شکست و حذف از دنیای تجارت می باشد. لازمه همه مدیران دانستن نکات جزئی و کلی بازار ،سیاست های بازار،رفتار مشتری و … […]